Advokátní kancelář

Mgr. Petra Spilková

O mně

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pocházím z třetí generace advokátů a v oblasti advokacie se pohybuji již přes 20 let. Nejdříve jsem působila při studiích na pozici asistentky v advokátní kanceláří.  Po ukončení studií a absolvování koncipientské praxe jsem vykonávala advokacii jako spolupracující advokát. Od roku 2014 působím jako samostatná advokátka se sídlem v Praze.

Zakládám si na individuálním přístupu ke každému klientovi a flexibilitě při poskytování právních služeb. Ke každému klientovi přistupuji individuálně s ohledem na specifikum jeho případu a jeho potřeby a přání. 

Právní služby poskytuji jak fyzickým osobám, tak obchodním společnostem či jiným právnickým osobám.

Právní služby

Nabízím klientům kompletní právní služby, od vstupních konzultací a předběžného posouzení případu, právní rozbory, sepis smluv, přes mimosoudní jednání s protistranou až po uplatňování nároků u soudu a zastupování v soudním řízení.  Pro zajištění komplexní služeb klientům spolupracuji s účetními a daňovými poradci, s notáři a soudními exekutory. Právní služby poskytuji zejména se zaměřením na následující agendu.

Realitní právo

Právní servis pro realitní makléře a realitní kanceláře

Komplexní právní služby pro realitní transakce od smluv o realitním zprostředkování, přes rezervační smlouvy ke smlouvám o převodu nemovitostí, včetně advokátní úschovy peněžních prostředků a listin.

Převody nemovitostí

Sepis smluvní dokumentace k převodu nemovitost, včetně vyjednávání podmínek s protistranou, příprava a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Advokátní úschova peněžních prostředků a listin.

Převod podílů v bytových družstev

Sepis smluvní dokumentace k převodu podílů, včetně vyjednávání podmínek s protistranou.  Advokátní úschova peněžních prostředků a listin.

Prohlášení vlastníka

Komplexní právní služby spojené s procesem rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a zápis jednotek do katastru nemovitostí.

Smluvní právo

Sepis smluvní dokumentace

Sepis smluv dle Vašich potřeb a představ, zejména kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zápůjčce, smlouvy dílo, smlouvy o zřízení zástavních práv,  smlouvy o zřízení věcných břemen, nájemní a podnájemní smlouvy a další.

Revize smluvní dokumentace

Právní posouzení a revize smluvní dokumentace, včetně případného vyjednávání podmínek s protistranou.

Další služby​

Vymáhání pohledávek

Zajištění procesu vymáhání pohledávky od předžalobní upomínky po exekuční řízení, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. Spolupráce s exekutorskými úřady.

Korporátní právo
 • Založení a správa obchodních korporací (zejména společností s ručením omezeným), družstev, společenství vlastníků
 • Převody podílů v obchodních korporacích, jmenování a odvolání statutárních orgánů
 • Zrušení a likvidace obchodních korporací
 • Rejstříková řízení
 • Poradenství při organizaci a vedení jednání statutárních orgánů
 • Obchodní závazkové vztahy
Insolvenční právo
 • Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
 • Zpracování a podání insolvenčního návrhu
 • Zastupování v řízení
Advokátní úschovy
 • Advokátní úschovy peněžních prostředků a listin. Úschova peněžních prostředků je zajištěna a vedena pro každého klienta na zvláštním samostatném účtu úschovy.
Ostatní služby
 • prohlášení o pravosti podpisu (ověřování podpisů)
 • elektronické výpisy z katastru nemovitostí
 • konverze dokumentů

Ceník

Odměnu za poskytování právních služeb sjednávám s klientem vždy individuálně s ohledem na obsah požadované právní služby, na její složitost, časovou a odbornou náročnost.  

Zpravidla je odměna stanovena hodinovou sazbou nebo jako úkonová za každý úkon právní služby ve smyslu vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (Advokátní tarif), popř. též jako paušální (tj. pevnou částkou například za sepis smlouvy). Předem klienty upozorňuji, že jsem registrována jako plátce daně z přidané hodnoty.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Při poskytování právních služeb zpracovávám osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace ke stažení zde.

Informace pro spotřebitele

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).